Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με ειδικό όργανο (ultrasonic detector), που μπορεί να ανιχνεύσει τους υπόηχους και υπερήχους που δημιουργούνται από τον συριγμό μιας διαρροής σε υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, αλλά και με άλλα βοηθητικά όργανα όπου απαιτείται.