Με τον Έλεγχο Ενεργειακών Απωλειών, έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε τις ενεργειακές απώλειες σε ένα κτίριο, όσον αφορά τα κουφώματα και τη διαφυγή αέρος από αυτά, αλλά και να υπολογίσουμε εάν η θερμομόνωση ενός κτιρίου είναι επαρκής στους εξωτερικούς τοίχους.