Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται στο ηλεκτρολογικό δίκτυο για τυχόν βλάβες, αστοχίες καλής σύνδεσης, επάρκεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας των καλωδίων και τυχόν διαρροών – βραχυκυκλωμάτων, επίσης γίνεται έλεγχος στον ηλεκτρολογικό πίνακα για κακές επαφές, καλή λειτουργία διακοπτών αλλά και υπερφορτώσεις η ανεπάρκεια των ασφαλειών.